THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ ĐẤT

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ ĐẤT

1. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất:  gồm 01 bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

Phí dịch vụ: 0₫/ năm

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ ĐẤT

Chúng Tôi chia sẽ với các bạn thông tin cần thiết để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất như sau :

1. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất:  gồm 01 bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

c) Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại điều 99, 100 Luật đất đai 2013 của Nghị định này đối với trường hợp tài sản là nhà ở;

d) Giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng;

đ) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

e) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại các điểm b, c và d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

2. Nơi cấp: Văn phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp Huyện đối với cá nhân, hộ gia đình trong nước.

Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện cáccông việc theo quy định tại khoản 2 Điều 14 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 14 và khoản 3 Điều 15 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP.

3. Thời gian cấp Giấy chứng nhận nhà đất:

1. Không quá năm mươi (50) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

2. Không quá ba mươi (30) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

3. Không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Thời gian quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất.

0903 155 512 0968 292 168