Luật doanh nghiệp

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015; So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn; Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng mới hoàn toàn.

THÔNG TƯ SỐ 96/2015/TT-BTC BAN HÀNH NGÀY 22/6/2015 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015

THÔNG TƯ SỐ 96/2015/TT-BTC BAN HÀNH NGÀY 22/6/2015 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của cácLuật về thuế và sửa đổi bổ sung một sốđiều của các Nghịđịnh về thuếvà sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014,Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014, Thông tư số151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

THÔNG TƯ 75/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 128 THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

THÔNG TƯ 75/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 128 THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc theo quy định tại Thông tư này. Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư này.

NĂM CHÍNH SÁCH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP 2015

NĂM CHÍNH SÁCH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP 2015

Nâng lương hưu, trợ cấp BHXH; trả lương chậm quá 15 ngày phải trả tiền lãi; quy định bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước…là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 3/2015.

0903 155 512 0968 292 168