Luật thuế

Đăng ký thuế theo quy định mới, giảm nhiều chi phí và thủ tục

Đăng ký thuế theo quy định mới, giảm nhiều chi phí và thủ tục

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp (DN) số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 1/7/2015 và thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế.

Thủ tục hoàn thuế GTGT mới nhất năm 2015

Thủ tục hoàn thuế GTGT mới nhất năm 2015

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu là

Giải pháp thực hiện công tác hoàn thuế GTGT năm 2015

Giải pháp thực hiện công tác hoàn thuế GTGT năm 2015

Tại Hội nghị trực tuyến trong toàn hệ thống thuế ngày 6/4/2015 cùng với nội dung quán triệt và triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, ngành thuế thực hiện tổng kết và đánh giá công tác quản lý hoàn thuế GTGT năm 2014. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Triển khai mở rộng nộp thuế điện tử

Triển khai mở rộng nộp thuế điện tử

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế. Ngày 18/5/2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 912/QĐ-BTC ban hành Quy định triển khai mở rộng nộp thuế điện tử

Ngành thuế 2015: Tăng thu và tiếp tục cắt giảm thời gian nộp thuế

Ngành thuế 2015: Tăng thu và tiếp tục cắt giảm thời gian nộp thuế

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Tổng cục Thuế đặt ra cho năm 2015 là phấn đấu tăng thu ngân sách so với dự toán được giao từ 8-10% (không kể số thu từ dầu thô) và tiếp tục cắt giảm thời gian làm thủ tục thuế cho doanh nghiệp thêm 45,5 giờ nữa.

Giải pháp mở rộng triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử của ngành thuế

Giải pháp mở rộng triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử của ngành thuế

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính đối với ngành Thuế trong năm 2015 triển khai nộp thuế điện tử tại 63/63 Cục Thuế tỉnh, thành phố

Luật số: 107/2016/QH13 THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Luật số: 107/2016/QH13 THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

0903 155 512 0968 292 168