Doanh thu hoa hồng đại lý bảo hiểm có chịu thuế GTGT không?

 

Hoa hồng đại lý bảo hiểm có tính thuế GTGT không? Khi nhận doanh thu hoa hồng đại lý bảo

hiểm có xuất  hóa đơn GTGT không? Có phải kê khai tính thuế GTGT không? Kế toán Minh

Ngọc giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.

 

Câu hỏi:

Kính gửi: Bộ Tài chính Hiện tại tôi là Kế toán một doanh nghiệp (DN) Chỉ kinh doanh dịch vụ mô giới

Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential (Thuộc lĩnh vực không chịu thuế) gọi tắt DN A.

- DN A đã ký hơp đồng Đại lý với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (được Bộ

Tài Chính cấp phép số 15/GP/KDBH) (DN B). Hàng kỳ DN A được hưởng một khoảng doanh thu

(được gọi là hoa hồng mô giới bảo hiểm) và suất hóa đơn cho DN B để hưởng khoản doanh thu mô giới

này.

- Vậy, Bộ Tài Chính cho tôi hỏi khoản doanh thu này thuộc đối tượng chịu thuế bao nhiêu % hay không

chịu thuế. Khoản DT này thuộc các trường hợp không phải kê khai tính và nộp thuế GTGT có đúng

không? Phần thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ không? Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời:

Theo Công văn số 44268/CT-Htr ngày 07/07/2015 của Cục thuế TP Hà Nội gửi Cổng thông tin

điện tử - Bộ tài chính:

 

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 555/PC-TCT ngày 03/6/2015 của Tổng cục Thuế đề

nghị hướng dẫn về đối tượng chịu thuế GTGT của Độc giả Nguyễn Hồng Hải (SĐT: 0989258233;

Email: haivtca@gmail.com) do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội

có ý kiến như sau:

 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia

tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:

- Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người trong gói bảo hiểm nhân thọ;

bảo hiếm người học; bảo hiêm tai nạn thủy thủ, thuyền viên;bảo hiểm tai nạn con người (bao gồm cả

bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hạp nằm viện); bảo hiểm tai nạn hành khách; bảo hiếm khách du lịch;

bảo hiếm tai nạn lái -phụ xe và người ngồi trên xe; bảo hiếm người đình sản; bảo hiểm trợ cấp nằm

viện phẫu thuật; bảo hiểm sinh mạng cá nhân; bảo hiểm người sử dụng điện; bảo hiểm bồi thường

người lao động, bảo hiểm sức khỏe và các bảo hiểm khác liên quan đến con người, chăm sóc sức khỏe

con người; ”

- Tại Tiết i Khoản 2 Điều 9 quy định về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“i) Đối với doanh nghiệp môi giới dịch vụ bảo hiểm mà các dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không

chịu thuế GTGT, đại lý bảo hiểm là tổ chức khi nhận hoa hồng đại lý bảo hiểm thì phải lập hóa đơn

GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền môi giới, sổ tiền hoa hồng nhận được, dòng thuế suất, thuế GTGT

không ghi, gạch chéo. ”

- Tại Điều 10 quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế như sau:

“Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và quyết toán thuế GTGT

theo qưy định của pháp luật về quản lý thuế. Một số trường hợp cụ thê thực hiện như sau:

1. Đại lý bảo hiểm hưởng hoa hồng không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng đại lý

được hưởng.

2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng môi

giới tái bảo hiểm và hoa hồng môi giới bảo hiểm mà các dịch vụ bảo hiểm thuộc đỗi tượng không chịu

thuế GTGT.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản thu từ thanh lý

tài sản chuyên dùng phục vụ cho bảo hiểm nhân thọ. ”

 

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật

Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

- Tại Khoản 7, Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“7. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan

đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo

hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; tái

bảo hiểm. ”

- Tại Khoản 7, Điều 5 quy định về các trường họp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bản đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại

lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán

vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng

không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

e) Doanh thu hàng hoả, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng

hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT. ”

 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp của Độc giả Nguyễn Hồng Hải ký hợp đồng kinh

doanh dịch vụ môi giới bảo hiểm nhân thọ hưởng doanh thu (hoa hồng môi giới bảo hiểm) thì không

phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản doanh thu (hoa hồng môi giới bảo hiểm) này.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời Độc giả Nguyễn Hồng

Hải.

 

Kết luận: Khi đại lý bảo hiểm nhận khoản tiền hoa hồng thì phải

lập hóa đơn GTGT.

   + Trên hóa đơn ghi rõ số tiền môi giới, sổ tiền hoa hồng nhận được,

dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

  +  Nhưng không cần phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản

doanh thu này.