Nghị định 51/2016/NĐ-CP, 52/2016/NĐ-CP, 53/2016/NĐ-CP về lao động tiền lương

Ngày 13/6/2016, Chính phủ ban hành 03 Nghị định mới về lao động, tiền lương, tiền thưởng có liên quan đến công ty có phần vốn góp của nhà nước. Cụ thể như sau:

Nghị định 51/2016/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định 52/2016/NĐ-CP Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

tiền lương

Cả 03 Nghị định này đều bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016.