Người lao động được quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội

Từ ngày 01/01/2016, người lao động sẽ được quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội của mình.

Đây là nội dung mới được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Quyết định959/QĐ-BHXH  ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 18. Quyền của người lao động - Luật bảo hiểm xã hội 2014

...

2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

Điều 19. Trách nhiệm của người lao động

...

3. Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.

 

Điều 49. Trách nhiệm của người tham gia - Quyết định 959/QĐ-BHXH

...

3. Tự bảo quản sổ BHXH (từ 01/01/2016), thẻ BHYT.

Với quy định mới này sẽ giúp người lao động nắm rõ được quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình (nếu không may sổ bảo hiểm xã hội có sai sót thì người lao động cũng kịp thời làm thủ tục chỉnh sửa…).

Thanh Hữu