Triển khai mở rộng nộp thuế điện tử

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế. Ngày 18/5/2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 912/QĐ-BTC ban hành Quy định triển khai mở rộng nộp thuế điện tử qua Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa Người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử) và xử lý sự cố trong quá trình nộp thuế điện tử; Theo đó, một số nội dung của Quy định như sau:

Về thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN trong việc nộp thuế điện tử quy định đối với Người nộp thuế (NNT) được sử dụng dịch vụ T-VAN trong việc nộp thuế điện tử; NNT lập tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN theo mẫu số 01/NTĐT-T-VAN và gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Ngay sau khi nhận được tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, cơ quan thuế gửi thông báo đến tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Trường hợp không chấp thuận, cơ quan thuế thông báo lý do cho tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Sau khi thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, NNT thực hiện đăng ký với Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử theo quy định của Ngân hàng thương mại. Sau khi chấp nhận đăng ký của người nộp thuế, Ngân hàng thương mại gửi thông báo đến Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để gửi cho tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Kể từ khi được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng dịch vụ T-VAN để nộp thuế điện tử đến khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, NNT thực hiện gửi, nhận các chứng từ điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Chứng từ điện tử của NNT gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN đến cơ quan thuế phải có chữ ký số của người nộp thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN trong việc nộp thuế điện tử , NNT thực hiện khai các thông tin thay đổi, bổ sung theo mẫu số 02/ĐK-T-VAN và gửi đến cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Trường hợp thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, NNT phải thực hiện đăng ký ngừng và thực hiện thủ tục đăng ký lại. Trường hợp ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, NNT thực hiện đăng ký theo mẫu số 03/ĐK-T-VAN và gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Cơ quan thuế gửi thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN đến NNT qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Kể từ thời điểm đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN đối với thủ tục nộp thuế, NNT thực hiện thủ tục nộp thuế bằng hình khác.

Trường hợp NNT gặp sự cố trong quá trình thực hiện nộp thuế điện tử do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của NNT thì liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Trường hợp đến hạn nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của NNT chưa khắc phục được sự cố, NNT nộp thuế cho cơ quan thuế bằng hình thức thông thường khác. Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm quản lý, hỗ trợ, hướng dẫn NNT để tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong các kỳ tiếp theo.

Trường hợp có lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN có trách nhiệm thông báo cho NNT biết, phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN phải chịu trách nhiệm về việc giao dịch nộp thuế điện tử của NNT đến Cơ quan thuế không đúng thời hạn (trong trường hợp NNT thực hiện nộp thuế điện tử đúng thời hạn theo qui định).Trường hợp do lỗi của Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế thì Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế về sự cố của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thời gian hệ thống tiếp tục vận hành. Trong thời gian Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế nêu trên, NNT không bị tính tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố.

Trường hợp các sai sót khác được phát hiện sau khi Ngân hàng thương mại đã hạch toán vào tài khoản của KBNN, thì các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp giải quyết theo nguyên tắc xử lý sai sót trong thu NSNN do Bộ Tài chính quy định và đảm bảo NNT không bị tính tiền chậm nộp nếu do lỗi của Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Quy định về việc nộp thuế điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố trong quá trình nộp thuế điện tử có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2015. Hy vọng rằng, việc triển khai mở rộng nộp thuế điện tử cho Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố nộp thuế điện tử sẽ giúp cho NNT có thêm lựa chọn an toàn, nhanh chóng và thuận tiện trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước./.